The Rule of Normal | «Նորմալը» հայերենում

The Rule of Normal

I  was in Artsakh for the last few days, where I came across the word “normal” on a few occasions.

“Would you like anything else to eat?”

“Che, normal a.” (“No, it’s normal.”)

“We aren’t getting late, are we?”

“Normal a, normal.” (“It’s normal, normal.”)

I began to wonder – what is “normal”?

read the rest

«Նորմալը» հայերենում

Վերջերս Արցախում էի, որտեղ մի քանի առիթով «նորմալ» բառը հնչեց:

– Ուրիշ բան կուզե՞ք ուտել, պատվիրե՞մ:

– Չէ. նորմալ ա:

– Չենք ուշանում, չէ՞:

– Նորմալ ա, նորմալ:

Սկսեցի մտածել, թե ի՞նչ է այս «նորմալ»-ը:

կարդալ մնացածը