Exotic emotions

Exotic emotions

Every trip to the Homeland must necessarily be an emotional one for an Armenian of the Diaspora. But this time for me has been exceptionally remarkable, and I’ve only been here a couple of weeks.

The journey itself brought out highly conflicted feelings in me. It began weeks before I even boarded a plane. All that was on my mind was Armenia, Armenia, Armenia. My suitcases were on my floor maybe a month before the end of the academic year. I really wanted to leave St. John’s, Santa Fe, the States, and make it back to the Homeland for what I knew would be an exciting summer. Continue reading

The Rule of Normal | «Նորմալը» հայերենում

The Rule of Normal

I  was in Artsakh for the last few days, where I came across the word “normal” on a few occasions.

“Would you like anything else to eat?”

“Che, normal a.” (“No, it’s normal.”)

“We aren’t getting late, are we?”

“Normal a, normal.” (“It’s normal, normal.”)

I began to wonder – what is “normal”?

read the rest

«Նորմալը» հայերենում

Վերջերս Արցախում էի, որտեղ մի քանի առիթով «նորմալ» բառը հնչեց:

– Ուրիշ բան կուզե՞ք ուտել, պատվիրե՞մ:

– Չէ. նորմալ ա:

– Չենք ուշանում, չէ՞:

– Նորմալ ա, նորմալ:

Սկսեցի մտածել, թե ի՞նչ է այս «նորմալ»-ը:

կարդալ մնացածը