A Couple of Notable Words in Arayik Harutyunyan’s Inaugural Address

A Couple of Notable Words in Arayik Harutyunyans Inaugural Address

The fourth president of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh or Artsakh took his oath of office on Thursday, May 21. There are many observations that could be made about the ceremony – the broadcast and the narrative it creates, how it portrays and situates the new leader, Arayik Harutyunyan, within it, the implicit and explicit context created by the visuals, locations, and music, alongside the protocols surrounding the inauguration.

I was drawn to one paragraph in Harutyunyan’s speech:

read the rest

Երեւանում Գանդիի Արձանը՝ Ողջունելի Փաստ | A Statue of Mahatma Gandhi is Welcome in Yerevan

Երեւանում Գանդիի Արձանը՝ Ողջունելի Փաստ

Պատրիկ Ազատյանը Երեւանում տեղադրուելիք Մահաթմա Գանդիի արձանի գաղափարին դէմ իր յօդուածում բովանդակալից փաստարկներ է առաջ բերում: Գանդիի քաղաքական ժառանգութիւնն իսկապէս վիճայարոյց է: Ինչպէս Ազատյանն է նշում, Գանդիի առաջնորդած Հնդկական Ազգային Համագումարը 1920-ականների սկզբին Խալիֆայութեան Շարժմանն էր աջակցում՝ որպէս երկրի հսկայ մահմեդական բնակչութեան հետ համագործակցելու հարթակ: Այն օսմանեան փլուզուող կայսրութեան սուլթանի հանդէպ գաղութատիրական ուժերի կողմից տեղադրուած սահմանափակումներին ընդդէմ շարժում էր. սուլթանը խալիֆն էր՝ այսինքն, սուննի մահմեդականութեան առաջնորդը: (Երբ Մուսթաֆա Քէմալը անցաւ իշխանութեան եւ աշխարհիկ հանրապետութիւն հիմնեց Թուրքիայում, նա խալիֆայութեանը ամբողջովին վերջ դրեց, այնպէս որ այդ շարժումը մարուեց:) Հայ ազգայնականների համար Գանդիի կապը Խալիֆայութեան Շարժման հետ բացասական կէտ կարող է հանդիսանալ:

կարդալ մնացածը

A Statue of Mahatma Gandhi is Welcome in Yerevan

Patrick Azadian puts forward some meaningful arguments in his article against the plan for a statue of Mahatma Gandhi in Yerevan. Gandhi’s political legacy is indeed controversial. As Azadian outlined, the Indian National Congress led by Gandhi supported the Khilafat Movement in the early 1920s as a platform for co-operating with the large Muslim population in the country. They were protesting the limitations placed by the colonial powers on the Ottoman Sultan – who served as Caliph, or head of Sunni Islam – as the empire was collapsing. (Once Mustafa Kemal came to power and established a secular republic in Turkey, he abolished the caliphate outright, so that movement subsided.) For Armenian nationalists, Gandhi’s association with the Khilafat Movement could be a sore point.

read the rest

The Feel Good Identity

The Feel Good Identity

New insights into third and fourth generation Brazilian-Armenians

For much of the 20th century, the prevailing force shaping the various Armenian organizations that made up diasporan life had been hayabahbanoum — literally, “Armeno-preservation.” Whether it was church, dance troupes, schools, newspapers, or scouts, the main point of such activities was to ensure that Armenians stayed Armenian, meaning the language was spoken, the food was eaten, and young Armenian men and women met and married one another.

Living a life as Armenian as possible, so to speak, was perceived as a duty, coming as it did in the wake of a rich and vibrant culture being almost completely annihilated in 1915. In some sense, this was a natural reaction. How it played out depended a great deal on where a given community ended up. In the case of Brazil, four generations in, the Armenians have become more than just inhabitants in a host country, rather they are fully actualized citizens of a nation, if not citizens of the world.

read the rest