Armenia’s victory for the people faces at least 3 challenges

Armenia’s victory for the people faces at least 3 challenges

What transpired in Armenia over the past month was astonishing, sometimes bewildering, often inspiring, and in all events historical. The people in Armenia and the Armenians in diaspora communities throughout the world were on tenterhooks as they followed the fast pace of developments in the country. They have a right to feel pride in a political movement that galvanised Armenian society in an unprecedented manner, lending a voice and a sense of empowerment to many who had long felt marginalised and alienated. They can breathe a sigh of relief as the leadership of the popular opposition movement takes office.

But the real work begins now. Aside from a number of general principles of policy such as clamping down on corruption and boosting the rule of law, opposition leader and now prime minister Nikol Pashinyan has declared a few specific points on his agenda: reforms of the electoral code and the law on political parties, followed by extraordinary elections within a reasonable timeframe. A new parliament for a new Armenia must be as legitimate as possible, based on free and fair elections, truly reflecting the popular will.

read the rest

Some Questions About This Revolution | Մի Քանի Հարցում Այս Յեղափոխութեան Վերաբերեալ

I am sure we are all very excited and proud about the events in Armenia over the past few weeks, and with good reason. But I’m afraid I have been a sceptic from the start, and some questions are still buzzing about in my mind.

This brief piece of writing is not meant to rain on anyone’s parade or to make people upset – these are genuine enquiries from a concerned citizen. Some key hills have been surmounted, but the road still has a way to go. It could get bumpy.

read the rest

Վստահ եմ բոլորս շատ ոգեւորուած ենք ու հպարտ վերջին շաբաթներում Հայաստանում տեղի ունեցած դէպքերով, եւ իրաւունք էլ ունենք: Բայց ես սկզբից ի վեր վերապահումներ եմ ունեցել եւ մի քանի հարցում դեռեւս մտքիս մէջ բզզում են:

Այս կարճ գրառումը ինչ-որ ստուեր գցելու կամ մէկին նեղացնելու համար չէ: Սրանք մտահոգ քաղաքացու անկեղծ հարցադրումներ են: Որոշ առանցքային սարեր յաղթահարուել են, սակայն ճանապարհը դեռ շարունակւում է: Գուցէ անհարթ լինի:

կարդալ մնացածը