Why Diplomacy and International Law Matter

Why Diplomacy and International Law Matter

The ongoing dispute over Crimea has led more than one person around me to welcome power politics and decisiveness in the use of force internationally, as opposed to negotiations. My own education leads me to believe that diplomacy and respect for international legal frameworks are not only highly valuable as such, they are the only means for stability and security in the long term. Here’s why.

Guns are important. They are very important, in fact. But no state would be willing to use them unless absolutely necessary. Troops are expensive, and every life counts, especially in those countries where there is accountability and free and fair elections: no-one is going to vote you back in power if you caused someone close to them to die. Ever since 1945, international use of force has been outlawed, except if approved by the UN Security Council, and in self-defence until the Security Council takes up the matter. Humanitarian intervention (the “Responsibility to Protect” or “R2P”) is a new category that has been slow to gain currency internationally, as opinions vary widely on recent cases, such as Libya. States as sovereign entities have thus agreed to ban the use of force by adopting the UN Charter. What is more, there is no provision to leave the UN in its charter. Almost all states signed on to this agreement after the Second World War, and new states ever since have been quick to join the UN. Statehood and UN membership are more or less synonymous today. Therefore, use of force has ceased to be a value in international affairs. War is no longer a glorious, patriotic undertaking, the way it was portrayed in centuries past.

read the rest

Reflections on ‘Depat’ Armenians

Reflections on ‘Depat’ Armenians

I am a member of the Facebook group that the Repat Armenia Foundation maintains. I am, in fact, a fan of that organization, which provides assistance to Armenians who wish to move to the Homeland, whether in terms of technical or legal information, employment, or some guidance on housing. It’s the sort of function that one would have wished the state to perform, that one might have expected the Ministry of the Diaspora to take on, via Armenian embassies or otherwise. To be fair, we are talking about a big deal, highly resource-heavy in realization, and also ideologically and philosophically heavy in its own right.

The issue of moving to Armenia has been in focus in recent years, even celebrated, both because of the alarming numbers of emigrants from Armenia, and also because of the influx of Armenian refugees from Syria. The latter group has indeed been given some support both by the state and otherwise, but a significant part has moved on to a third country, or has returned to Syria.

read the rest

Արեւմտահայերէն, Արեւելահայերէն՝ հնչիւններու, ձայներու տարբերութիւնները

Արեւմտահայերէն, Արեւելահայերէն՝ հնչիւններու, ձայներու տարբերութիւնները

Բարեւ, ու շնորհակալութիւն այս նիւթը դիտելու համար:

Կ’ուզէի ձեզի հետ կիսել Արեւմտհայերէնի եւ Արեւելահայերէնի միջեւ հինչիւնային գլխաւոր տարբերութիւնները:

Իրականութեան մէջ, այս երկու քոյր Հայերէնները իրարմէ բաւական կը տարբերին, ե՛ւ քերականութեան առումով, ե՛ւ բառապաշարով, եւ նաեւ ուղղագրական համակարգի փոփոխութեամբ, որ տեղի ունեցաւ Հայաստան Խորհրդային Միութեան ատեն, թէեւ Պարսկահայութիւնը կը շարունակէ Արեւելահայերէն գրել աւանդական ուղղագրութեամբ:

Յամենայն դէպս, ամենաանմիջական տարբերութիւնը որոնց հետ առընչութիւն կ’ունենան զանազան տեսակի հայախօսներ հնչիւններն են` ձայներուն արտասանութիւնը: Շատ ու շատ արեւմտահայախօսներ՝ այցելելով Հայաստան եւ դիտելով հայկական հեռատեսիլի յայտագիրներ, արդէն վարժուած կ’ըլլան այդ տարբերութիւններուն: Սակայն գուցէ ոմանք չեն ընկալած որ այդ տարբերութիւնները կանոնաւոր են. այսինքն ինչ-ինչ բառբարային կամ պատահական, խօսակցական երեւոյթներ չեն: Նշեմ նաեւ որ անշուշտ կան այլ լեզուաբանական նրբութիւններ, որոնց անդրադարձ չպիտի կատարուի: Այս հոլովակը՝ թեթեւակի մանրամասնելով, սովորական հայախօսին ուղղուած է:

Continue reading